Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Gaziantep’in önde gelen sanayi kuruluşlarından Naksan Plastik’i Ankara merkezli Yapı En firmasına satmasının ardından Nakipoğlu ailesi, Twitter'da bir hesap açarak yaşanan olaylara ilişkin bir takım açıklamalarda bulundu.

Hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini, Anayasa Mahkemesi ve sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceklerini ifade eden Nakipoğlu ailesi, açıklamalarına şöyle devam etti: 

"23.11.2021 tarih ve 31657 sayılı, Resmi Gazetede yayınlanan; Maliki Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. olan “Naksan Plastik Ticari Ve İktisadi Bütünlüğü” TMSF Satış Komisyonu Başkanlığınca, 1.179.000.000 TL muhammen bedelle satışa çıkartılan şirket, 04.01.2022 tarihinde yapılan ihale sonucu 1 milyar 245 milyon TL bedel ile Yapıen Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli şirkete satılmış olup, 14.01.2022 tarihinde ihale hakkında nihai karar verilecektir.

 İstanbul 5. İdare Mahkemesinin 2020/1488 Esas sayılı dosyası kapsamında iptale konu edilen TMSF’nin ilk satış işlemde TMSF dava konusu şirketin değerini 1.126.000.000 TL muhammen bedel olarak belirlemişse de bu değerin gerçek değer olmadığı hususunda itiraz yapılmıştır.

Gerçekleşen ihalede ise satış değeri olarak 1.179.000.000 TL belirlenmiştir. İki muhammen bedel arasındaki fark sadece %4’tür. 3) Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.’ye ait şirketin bütün girdi ve çıktıları, yatırımları, malzeme ve makina alımları, yenilenmesi, bakımı dolar kuru üzerinden gerçekleştirilmektedir. Değerleme raporunun alındığı 27.09.2019 tarihinde dolar kuru 5.65’dir. Bugün ise dolar kuru 13,80 TL’dir. Bu iki tarih arasında dolar kurunda %240 ORANINDA ARTIŞ OLMUŞTUR. Artan dolar kuru bazında değerlendirme yapıldığında ise, Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. dolar kurundaki artış %240 dikkate alındığında takriben %236 oranında zararına satılmıştır.Birkaç gün içinde Naksan Plastik A.Ş. satın alan şirkete devir gerçekleşirse,çok büyük oranda müvekkillerin ve kamunun zararı söz konusudur.

TMSF bir önceki Başkanı Muhittin GÜLAL tarafından yapılan açıklamalarda, Naksan Plastik A.Ş.’nin 2019 yılı faaliyet kârı 197 Milyon TL olarak açıklanmış olup, o tarih itibariyle yaklaşık 40 Milyon USD şirketin kâr etmiş olduğu, 04.01.2022 tarihli satışta ise 1 milyar 245 milyon TL bedel ile (Takriben 89 Milyon USD’ ye) şirketin satışı kesinleşirse ülke için çok büyük katma değer olan şirketin sadece 2 yıllık kârına karşılık gelecek bir miktarla satışının yapıldığı görülmektedir.

Ebitda; Türkiye'de işletmelerin birleşmesinde veya satın alınmasında yaygın olarak kullanılan ve farklı şirketler arasındaki kârlılığın, operasyonel verimliliğin karşılaştırılmasına olanak sağlayan finansal gösterge olup, büyük şirket satışlarında 12-15 yıllık toplamı kâr ve ciro bedelleri göz önüne alınarak satış değerleri belirlenir. 2015 yılı karı 60 Milyon USD, 2019 yılı faaliyet kârı 40 Milyon USD olarak açıklanan Naksan Plastik A.Ş.’nin satılması gereken en düşük değer 900 Milyon USD takriben 12 Milyar TL’dir. 

TMSF tarafından ise Şirketin 1/10 oranından bir bedelle satılmıştır. 6) a) NAKSAN PLASTİK A.Ş.’NİN BUGÜN İTİBARİYLE, SATIŞ BEDELİNİN ALTI KATI, 7.521.276.504,92 TL BU KEFALETTEN KAYNAKLI BORCU BULUNMAKTADIR. MEVCUT SATIŞ KARARIYLA BU BORÇ KAMU ÜZERİNE BIRAKILMIŞTIR.

3 Ağustos 2010-2014 yılları arasında Czech (Çekya) Export Bank ile Naksan Holding’e bağlı olan Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik A.Ş. arasında yapılan 6 ayrı kredi sözleşmesi ile 485,556,908 (Dörtyüzseksenbeşmilyon beşyüzelli altıbindokuzyüz sekiz) EURO kredi kullanımı konusunda anlaşma yapılmış, bu anlaşmada Naksan Plastik Sanayi ve Ticaret AŞ’de kefil ve garantör olarak Sözleşmeleri imzalamıştır. b) Krediyi veren Banka’nın yetkili İngiltere Mahkemelerinde dava açması halinde bu borcu, ya Naksan Plastik A.Ş. ya da TMSF ödemek mecburiyetindedir. TMSF’nin aldığı veya alacağı kararlar ile uluslararası geçerliliği olan bu sözleşme geçersiz hale getirilemeyeceğinden ortaya vahim sonuçlar çıkacaktır. c) Satış işleminin onaylanması durumunda, Naksan Plastik A.Ş.’nin garantörlüğünden kaynaklı 7.521.276.504,92 TL’lik (485,556,908 Euro’luk) borç (Naksan Plastik A.Ş.’nin satış değerinin 6 katı) kamu üzerine kalacaktır. Yani vatandaşlar vergileriyle bu borcu ödemek zorunda kalacaktır. Böylece mevcut satış işleminde kamu büyük zarara uğratılmıştır.

Naksan Plastik ‘in takriben; 650.000 m2 Arsaları (Ort. 200 USD/m2) arsaların bedeli 130 milyon USD, 450.000 m2 Binaları olup, (Ort. 400 USD/m2) binaların değeri 180 milyon USD civarındadır. 200 milyon değerinde tesis ve makineleri, yüzlerce ton ana ve yardımcı hammaddeleri,yedek malzemeleri bulunan 800 ton/gün kapasiteli takriben 12 (oki) milyar TL değerindeki firma neden değerinin çok altında satılmaktadır? Ek olarak;Naksan Plastik’i satın alması düşünülen Yapıen yani Yapı & Yapı Firmasının profilinin sektörle uzaktan yakından alakası olmadığını görüyoruz. Firma kuruluş amacı,sermaye yapısı ve büyüklüğü, iştigal alanları göz önüne alındığında, Naksan gibi alanında öncü bir firmayı yönetebilecek ve üretim operasyonlarını devam ettirebilecek ne bilgiye ne de tecrübeye sahiptir. 

Yaklaşık 80 yıldır plastik ve ambalaj sektöründe faaliyet gösteren firmamızın, ihaleyi alan firma tarafından yönetilemeyeceğini ve istihdam alanlarının kapanacağını ve bu şekilde iflasa sürükleneceğini düşünüyor ve olabilecekleri kaygı ile takip ediyoruz."